• Вашето съгласие
  • Този уебсайт се притежава и управлява от КолПойнт Ню Юръп ЕАД, която оперира под търговското наименование TELUS International Europe и се предоставя на Ваше разположение с информационна цел. При осъществяване на достъп до него или при използването му, Вие декларирате съгласието си с настоящите Условия за ползване и с нашата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване и с нашата Политика за поверителност, Вие не трябва да използвате този сайт.
 • Използване на сайта от Ваша страна
  • Освен ако не е посочено друго, Сайтът е предвиден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Вие не можете да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, създавате производни продукти от, трансферирате или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от Сайта. Вие можете да визуализирате и да правите електронни копия, да изтегляте (прехвърляте и записвате информация от сайта), както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в Сайта за Ваша собствена некомерсиална употреба при условие, че не модифицирате и не изтривате никакви надписи, свързани със запазени авторски права, търговски марки или други права на собственост. Всякаква друга употреба на материали на Сайта, включително, но без ограничения до модифициране, репродуциране, разпространение, преиздаване, визуализиране или излъчване на съдържанието на този Сайт, без нашето предварително писмено разрешение, е забранена.

   Всички материали, които Вие изтегляте, включително, но не само софтуер, файлове, графики, данни или всякакво друго съдържание, се притежават от нас или от страни, които са притежатели на наши лицензи. Когато вие изтегляте тези материали, те ви се предоставят от нас съгласно лиценз, който е отменяем. Ние запазваме пълни и цялостни права на собственост върху софтуера, както и всички асоциирани права върху интелектуалната собственост. Вие нямате право да ре- дистрибутирате или продавате материали, нито да извършвате реверсивен инженеринг, да ги разделяте на съставни части или да ги преобразувате в каквато и да е друга форма. Вие нямате право да създавате хиперлинкове към никакъв друг уебсайт.
 • Търговски марки
  • Всички търговски марки, сервизни марки и търговски наименования (наричани общо "Марки"), използвани на този сайт са търговски марки или регистрирани търговски марки, които са наша собственост или са собственост на съответните техни притежатели, които са ни предоставили правото и лиценза за използването на тези Марки.

   В случай на използване, копиране или модифициране на тези Марки без нашето предварително писмено съгласие, ние ще предприемаме съответните действия.
 • Предоставяни от Вас материали
  • Вие се съгласявате, че носите отговорността за всички материали, подадени от Вас към Сайта, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Вие нямате право да качвате/поставяте на Сайта, да разпространявате или да публикувате по друг начин посредством Сайта, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, дискредитиращо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде оскърбително, незаконно или предизвикващо възражения по друг начин или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или по някакъв начин да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон или което би могло да засегне нашия корпоративен имидж. Вие не можете да поставяте на Сайта материали с комерсиално съдържание.

   С изключение на персонално идентифицируемата (лична) информация, която ние можем да събираме от Вас в съответствие с нашата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Вие ни предоставяте чрез този Сайт стават наша собственост, дори ако това споразумение е прекратено впоследствие. КолПойнт Ню Юръп ЕАД и упълномощените й представители ще могат свободно да копират, разкриват, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от вас, за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без никакви задължения към вас или към други страни за компенсации за материалите.
 • Отказ от отговорност
  • КолПойнт Ню Юръп ЕАД, опериращ под търговската марка TELUS International Europe, не предоставя гаранции по отношение на точността или пълнотата на съдържанието на Сайта. Този сайт, материалите, информацията, услугите и продуктите в него, включително, но не само, текстът, графиките и линковете са представени "такива, каквито са", без никакви гаранции от каквото и да е естество, директно изразени или подразбиращи се. До максималната степен, разрешена съгласно приложимите закони, ние отхвърляме поемането на отговорност по отношение на всички гаранции, пряко изразени или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемостта и пригодността за определени цели, ненарушаването на права, липсата на компютърни вируси и гаранции, произтичащи в процеса на търгуване или изпълнение. Ние не твърдим и не гарантираме, че функциите, включени в сайта ще бъдат непрекъсваеми или без наличие на грешки, че дефектите ще бъдат коригирани, или, че в сайта или в сървъра, чрез който сайтът се предоставя, няма наличие на вируси или други вредни елементи. Ние не предоставяме никакви гаранции или уверения за използването на материалите в този сайт, по отношение на тяхната пълнота, точност, коректност, адекватност, полезност, своевременност, надеждност, нито по отношение на каквото и да е друго. В допълнение на гореизложеното, до разрешената от закона степен вие (а не ние) поемате пълните разходи за всички необходими дейности, свързани със сервиз, ремонт или корекции.
 • Ограничение на отговорността
  • До степента, разрешена съгласно приложимите закони, ние, при никакви обстоятелства, няма да носим отговорност за никакви преки, косвени, особени, наказателни, инцидентни щети, наказателни обезщетения или последващи щети, или за каквито и да е щети от какъвто и да е характер, дори ако ние сме били предварително уведомени за възможността от възникване на такива щети, независимо дали това е извършено при действия съгласно договор, поради небрежност или на базата на каквато и да е друга теория, произтичаща от или във връзка с използването, невъзможността за използване или представянето на информацията, услугите, продуктите и материалите, предоставени от този сайт. Тези ограничения се прилагат независимо от каквото и да е неизпълнение на основната цел на което и да е ограничено удовлетворяване. За избягване на колебания, нищо от изложеното в настоящото не ограничава нашата отговорност по отношение на физически наранявания, предизвикани от прояви на небрежност.
 • Освобождаване от отговорност
  • Вие се съгласявате да ни освобождавате от отговорност, да ни защитавате и да предпазвате от вреди както нас, така и нашите ръководители, директори, служители, агенти, лицензианти и доставчици по отношение на всякакви загуби, разходи, щети и разноски, включително адвокатски хонорари и съдебни разноски в разумни размери, произтичащи в резултат на каквито и да е нарушения на тези Условия за използване или от всякакви действия, свързани с Вашия интернет акаунт (включително, но не ограничаващи се до небрежност или неправилно поведение), от Ваша страна или от страната на което и да е друго лице, осъществяващо достъп до Сайта, използвайки вашия интернет акаунт.
 • Ценни книжа
  • Чрез този Сайт ние не предоставяме инвестиционни съвети и материалите на сайта не трябва да се разглеждат като оферти за продажба или като подкрепа на оферти, стимулираща закупуването на акции на TELUS International. В случай, че сте решили да използвате които и да е от материалите, предоставени на Сайта за да прецените дали да купите или да продадете акции на TELUS International. моля, имайте предвид, че материалите на Сайта отразяват само предишни постижения и историческа информация и, че тези постижения и информация не са непременно индикатор за бъдещи постижения.
 • Връзки към други сайтове
  • Този Сайт може да осигурява достъп до други уебсайтове. Ние не контролираме тези сайтове и вие осъществявате достъп до тях единствено на свой собствен риск. Също така, ние не даваме препоръки или одобрения за никои от продуктите или информацията, предлагани от тези сайтове, до които вие достигате чрез този Сайт. За да определите дали все още сте в този Сайт или сте се преместили на друг уебсайт проверявайте адреса на Единният ресурсен локатор (URL), показван в адресната лента на вашия браузър.
 • Юрисдикция
  • Този Сайт е предвиден за употреба само в България ("Територията") и ние по никакъв начин не гарантираме и не предполагаме, че материалите в Сайта са подходящи за употреба извън границите на Територията. Ако използвате Сайта от местоположение извън Територията, вие правите това на своя собствена отговорност и трябва да спазвате всички приложими местни закони. Всеки иск, свързан с уебсайта или с използването му от ваша страна ще се ръководи от законите на България независимо от неговото противоречие със законовите разпоредби, като вие се съгласявате, че юрисдикцията и съдебният окръг при всички съдебни производства, произтичащи, пряко или косвено, от или във връзка с този Сайт, ще бъдат съдилищата, намиращи се в офис локацията.
 • Промени на Уебсайта и на настоящите Условия за използване
  • Осигурявайки материалите в този Сайт, ние не поеме ангажимента, че те ще останат налични и на Ваше разположение. Ние имаме право да прекратяваме целия или която и да е част от този Сайт, по всяко време, без да ви уведомяваме. Ние си запазваме също и правото да променяме условията и уведомленията, съгласно които се предоставя този Сайт, като използването на Сайта от Ваша страна след извършването на всякакви такива промени ще се счита, че представлява съгласие от Ваша страна с тези, съответно променени Условия за ползване. Вие се съгласявате да преглеждате редовно тези Условия за ползване, за да проверявате дали те са били променени.
 • Прекратяване на това Споразумение
  • Настоящото Споразумение е валидно до прекратяването му от някоя от страните. Вие можете да прекратите това Споразумение по всяко време, като унищожите всички придобити от Сайта материали, заедно с цялата свързана с тях документация и всички копия и инсталации. КолПойнт Ню Юръп ЕАД има право да прекрати това Споразумение по всяко време и без изпращане на предизвестие до Вас ако, съгласно едноличната преценка на КолПойнт Ню Юръп ЕАД, вие нарушавате което и да е от условията на това Споразумение. При прекратяване, Вие трябва да унищожите всички материали и да прекратите осъществяването на достъп до Сайта.
 • Други разпоредби
  • В случай, че някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение е незаконна, нищожна или недействителна, останалите разпоредби на Споразумението остават валидни. Това е цялото споразумение между Вас и КолПойнт Ню Юръп ЕАД, опериращ под търговската марка TELUS International Europe, по отношение на всички аспекти на използването на този Сайт от Ваша страна.