• СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ
 • „МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК.“
 •  
 • I. ЦЕЛИ НА КАМПАНИЯТА
  • Кампанията „МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК.“ има за цел да подкрепи усилията на КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД за набиране на персонал чрез привличане на повече българи, живеещи в чужбина, обратно в България, като им предложи конкурентни работни места и същевременно спомогне за подобряване на демографското състояние на страната.
  • Кампанията „МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК.“ е инициирана и се провежда от КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД, ЕИК 175138361, с адрес - София, ул. Алабин 1.
  • Кампанията се провежда в периода 27.06.2017г. - 31.12.2024г.
  • Настоящите Условия са само и единствено с информационна цел и не представляват търговско предложение или оферта по смисъла на българското законодателство.
  • Изплащането на бонус става само при условията и реда определен в Бонусната програма на Кампанията.
 • II. ПАКЕТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ
  • КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД се ангажира, че всеки отговарящ на условията на Кампанията и назначен по трудово правоотношение в дружеството, ще получи следните бонуси:
  • 1. Бонус в общ размер на 5 000 /Пет хиляди/ лева брутна сума, платими при условия и по начин, както следва:
   • А.Служителят, получава еднократно при изплащане на първото си трудово възнаграждение бонус в размер на 2 500 /Две хиляди и петстотин/ лева брутна сума.
   • Б. След изтичането на 12 /Дванадесет / месеца, считано от датата на подписване на трудовия договор служителят получава бонус в размер на 2 500 /Две хиляди и петстотин/ лева брутна сума, дължими от работодателя, заедно със заплащането на трудовото възнаграждение за дванадесетия месец в случай, че служителят не е в предизвестие за напускане.
  • 2. Стойността на разходите на служителя за еднопосочен самолетен билет до България на стойност не по- висока от 150 евро, а в случай, че е необходимо разходите по наемане и ползване на хотелска стая за срок от 21 дни, в хотел, посочен от работодателя.
 • III. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА
  • т.1. Служителят следва да работи в КолПойнт Ню Юръп ЕAД (опериращо под търговското наименование „ТЕЛЪС Интернешънъл Юръп“ 18 /Осемнадесет/ месеца, считано от датата на постъпване на работа.
  • т.2. При изчисляване на сроковете, се вземат предвид дните реално положен труд, като изключение се прави само по отношение на ползване на болничен – до 5 /Пет/ дни месечно.
  • т.3. В случай, че служителят по своя инициатива прекрати трудовото си правоотношение в срок от 12 /Дванадесет/ месеца, считано от датата на постъпване на работа, същият се задължава да възстанови на Работодателя сума, представляваща 100% от всички изплатени бонуси и направени разходи във връзка с назначаването му в рамките на Кампанията „МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК.“, включително и разходите извършени за самолетен билет и престой в хотел.
  • т.4. В случай, че служителят по своя инициатива прекрати трудовото си правоотношение, в периода между дванадесетия и осемнадесетия месец, считано от датата на постъпване на работа, същият се задължава да възстанови на Работодателя сума, представляваща 50% от всички изплатени бонуси и направени разходи във връзка с назначаването му в рамките на Кампанията „МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК.“, включително и разходите извършени за самолетен билет и престой в хотел.
  • т.5. В случай, че Работодателят прекрати настоящия договор в срока на изпитване, както и при извършено дисциплинарно уволнение, Служителят се задължава да възстанови на Работодателя сума, представляваща 100% от всички изплатени бонуси и направени разходи във връзка с назначаването му в рамките на Кампанията „МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК.“, като: 100% от изплатения бонус, платената сума за еднопосочен самолетен билет, както и разходи, направени в случай, че е извършено настаняване на служителя в хотел за срок от един месец.
 • IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
  • Кандидатите следва да отговарят на условията, изброени по-долу:
  • 1. Български граждани, навършили 18-годишна възраст, които са пребивавали на територията на друга държава, за период не по-кратък от една година. В случай, че кандидатът се е прибрал вече в България, може да кандидатства по програмата, единствено ако това е станало до 3 месеца от датата на подаване на документи.
  • 2. Кандидатът следва да владее свободно /устно и писмено/ английски език и поне още един език различен от английски, с който TELUS International Europe работи на отлично ниво.
  • 3. Преминали са успешно през езиков тест на компанията по съответните езици, които кандидатът владее, и интервю-събеседване, проведено онлайн или лично в офисите на дружеството, в случай, че кандидатът желае.
  • 4. За да се удостовери пребиваването на кандидат-служителя на територията на друга държава, е необходимо да представят комплект от документите описани в поне една от изброените по-долу точки:
   • 4.1. Диплома за завършено средно образование в чужбина, издадена в срок до една година преди постъпването на служителя на работа в КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД и копие от Разрешение за пребиваване на български гражданин в чуждестранна държава, или друг документ, чрез който може да бъде удостоверено, че кандидат-служителят е пребивавал на територията на друга държава най-малко една година преди постъпването му на работа.
   • 4.2. Диплома за завършено висше образование в чужбина, издадена в срок до една година преди постъпването на служителя на работа в КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД и копие от Разрешение за пребиваване на български гражданин в чуждестранна държава, или друг документ, чрез който може да бъде удостоверено, че кандидат-служителят е пребивавал на територията на друга държава най-малко една година преди постъпването му на работа.
   • 4.3. Уверение от Университет/Училище/ Колеж относно продължителността на обучението на лицето в чужбина, при условие, че обучението е завършило или е прекратено на друго основание в срок до една година преди датата на постъпване на служителя на работа в КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД и копие от Разрешение за пребиваване на български гражданин в чуждестранна държава, или друг документ, чрез който може да бъде удостоверено, че кандидат- служителят е пребивавал на територията на друга държава най-малко една година преди постъпването му на работа.
   • 4.4. Трудова книжка, служебна бележка или друг документ, издаден от работодател относно продължителността на трудовото правоотношение, при условие, че местоработата на кандидата е била на територията на друга държава и същото е прекратено в срок до шест месеца преди постъпване на служителя в КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД и копие от Разрешение за пребиваване на български гражданин в чуждестранна държава, или друг документ чрез който може да бъде удостоверено, че кандидат- служителят е пребивавал на територията на друга държава най-малко една година преди постъпването му на работа.
   • 4.5. Договор за наем на недвижим имот, находящ се на територията на друга държава, при условие, че същия е със срок на действие или е прекратен най-късно до шест месеца преди постъпване на работа в КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД и копие от Разрешение за пребиваване на български гражданин в чуждестранна държава, или друг документ, чрез който може да бъде удостоверено, че кандидат- служителят е пребивавал на територията на друга държава най-малко една година преди постъпването му на работа.
   • 4.6. Уверение/удостоверение издадено от държавните органи на Република България или граничните власти на РБ относно продължителността на престоя на българския гражданин на територията на друга държава най-малко през последната една година преди постъпването му на работа в КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД;
   • 4.7. Друг официален документ издаден от българските власти или чуждестранните власти /преведен и легализиран/, чрез който може да бъде удостоверен престоя на българския гражданин на територията на друга държава най-малко през последната една година преди постъпването му на работа в КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД;
   • 4.8. Документ за сметка за комунални услуги, издадена в държавата, в която кандидат служителят е пребивавал, която е издадена не по-късно от една година преди датата на кандидатстване и съдържа името на кандидат служителя.
   • 4.9. Кандидат служителят е необходимо да предостави комплект от 3 документа от гореизброените, като КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД си запазва правото в случай на необходимост да изиска допълнителни документи за удостоверяване на пребиваването в съответната държава на кандидат-служителя.
 • V. ДРУГИ
  • Независимо от представянето от страна на кандидат-служителя на комплект от три от гореописаните документи, преценката относно действителността на същия и това дали отговаря на условията на Кампанията, става само след решение на работодателя за всеки конкретен случай.
  • КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП ЕАД не поема ангажимент, че всеки отговарящ на условията на кампанията кандидат ще бъде назначен, тъй като ще бъде извършвана индивидуална преценка за всеки един кандидат, с оглед необходимата професионална квалификация и опит за конкретната длъжност.
  • Всички бонуси в рамките на Кампанията се изплащат в български лева с трудовото възнаграждение на служителя и подлежат на данъчно облагане според българското законодателство.