• Политика за поверителност и защита на личните данни на „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД
  • Този уебсайт се притежава и управлява от „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД, което оперира под търговското наименование TELUS International Europe.

   Ние уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личните Ви данни. В тази политика за поверителност и защита на личните данни („Политиката“) се съдържа информация относно вида лични данни, начина на събиране и споделяне, правата на субектите на лични данни, както и механизмите за защита, които прилагаме. Тази Политика се отнася единствено за информация, която се събира чрез този сайт и в рамките на кампанията „Моята първа работа“ („Кампанията“) в съответствие с приложимите български закони за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) („GDPR”).

   „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД („ТЕЛЪС“) извършва самостоятелни операции по обработване на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и директно приложимото европейско законодателство в областта на защитата на лични данни. В рамките на Кампанията, ТЕЛЪС може по необходимост да обработва лични данни от името и по възлагане на участника в Кампанията. В процеса по обработване на личните данни, предоставени на ТЕЛЪС от участника, ТЕЛЪС е в качеството „обработващ лични данни“ по смисъла на приложимото законодателство. В качеството си на Администратор на лични данни и лице, обработващо личните данни от името на участника, ТЕЛЪС се задължава да осигури минимално изискуемите и необходими, с оглед естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, технически и организационни мерки, за да гарантира спазването на изискванията на приложимото национално и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.
 • Условия за използване на този сайт
  • Достъпът и използването на този сайт и неговото съдържание ("Сайтът") от ваша страна подлежи на спазване условията на тази Политика за поверителност ("Политика за поверителност") и всички приложими закони. При осъществяване на достъп и при използването на този сайт, вие приемате и се съгласявате с това без каквито и да е ограничения или уточнения.

   Използването на този Сайт от ваша страна подлежи също и на спазването на Условията, публикувани на този Сайт ("Условия на сайта").
 • Информация, която събираме
  • За целите на Кампанията, личните данни, обработвани от името на участника, ще се обработват, както следва:
   • Предмет и цел на обработването: Кампания по подбор на кадри;
   • Срок на обработване на личните данни: 31 декември на годината, следваща годината на споделяне на личните данни с ТЕЛЪС, освен ако приложимото право не изисква по-кратък срок на обработване или ТЕЛЪС няма законово задължение да съхранява личните данни за по- дълъг срок;
   • Начин (естество) на обработване на личните данни: ТЕЛЪС ще действа единствено като обработващ лични данни на участника, събирани и съхранявани на системи на ТЕЛЪС;
   • Категории лични данни, които ще се обработват: Имена, адрес, имейл адрес, телефонен номер, образование, професионален опит и квалификации, умения, хобита, снимка
   • Категории субекти на лични данни: Участници в Кампанията
 • Начините за събиране на персонално идентифицируема (лична) информация, които ние използваме са:
  • CV. Чрез предоставяне на вашето CV, ние обработваме и съхраняваме личните данни, налични във формата, попълнена и изпратена от Вас на нашия Сайт.
  • "Contact Us" (Контакти)
   Ако вие контактувате с нас чрез връзката за контакт в този сайт "Contact Us" (Контакти), ние искаме от Вас информация като например, Вашето собствено име, e-mail адрес и друга информация, за да можем да отговорим на Вашите въпроси и коментари. По ваш избор Вие можете да предоставяте и допълнителна информация.
  • Информация, събирана чрез автоматични средства
   Ние можем да използваме cookie-та (бисквитки), пиксел-тагове, лог файлове и други технологии с цел събиране на определена информация за посетителите на нашия Сайт, за употребата на нашите онлайн услуги, както и за комуникациите с нашите email-и и онлайн реклами. За по- подробна информация, моля, прочетете нашата "Политика за използване на бисквитки (cookie- та)".
 • Начин на обработване и използване и защита на Вашата информация?
  • Информацията, която събираме, използваме, за да осъществяваме контакт с Вас във връзка с отворени работни позиции и Кампанията.

   ТЕЛЪС се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените му от участника лични данни, спазвайки разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство, което регулира защитата на лични данни, както и най-високите стандарти и практики, приети в ЕС, както и да осигури защита на личните данни и правата на физическите лица, личните данни на които обработва от името на участника в качеството си на обработващ лични данни.

   ТЕЛЪС се задължава, че личните данни, предоставени от участника при или по повод Кампанията, ще се обработват от ТЕЛЪС и неговите служители само и единствено за целите на Кампанията, и само в рамките на изпълнение на служебните им задължения и при спазване на настоящите Условия за поверителност. КолПойнт Ню Юръп ЕАД гарантира и се задължава, че лицата, които по силата на служебните си задължения обработват лични данни, предоставени от участника, са поели задължение за поверителност и обработват личните данни въз основа на принципа „необходимост да знае“.

   В случай на нарушение на сигурността, което е довело до неправомерен или случаен достъп до и/или разпространение на лични данни, случайно или неправомерно унищожаване, заличаване, загуба и/или изменение на лични данни (или заедно наричани „нарушение на сигурността на личните данни“), обработвани от ТЕЛЪС, последният се задължава да уведоми писмено участника не по-късно от 2 (два) календарни дни от узнаването на горните обстоятелства, както и да предостави подробна информация относно нарушението на сигурността на личните данни.

   ТЕЛЪС се задължава:

   (а) да осигури подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване, загуба и/или случайно заличаване, изменение, неразрешено разпространение или достъп, които да осигуряват ниво на защита, съответстващо на естеството и обема на личните данни и рисковете, които могат да възникнат при обработването на личните данни от страна на ТЕЛЪС;

   (б) да прилага механизми и вътрешни процедури, които гарантират, че всеки получател на личните данни по смисъла на приложимото право, упълномощен, натоварен и/или получил личните данни от ТЕЛЪС на друго основание, ще обработва личните данни при спазване на конфиденциалност и и ще осигури сигурността на личните данни и законосъобразното обработване на личните данни;

   (в) да обработва личните данни само със съгласието на участника, единствено и само за целите на Кампанията;

   (г) да предостави на участника контакт за връзка с лице в рамките на организацията си или извън нея, което ще отговаря на всички въпроси, свързани с обработването на лични данни във връзка с Кампанията.

   (д) съобразно разпорежданията на участника, след изтичане на срока на обработване на лични данни или по молба на участника, ТЕЛЪС заличава личните данни. В случай че участникът е разпоредил заличаването на личните данни, то ТЕЛЪС потвърждава, че личните данни са изтрити и при поискване, предоставя доказателство за това. В случай че лични данни на участника по повод Кампанията се обработват от лице, различно от ТЕЛЪС, то последният се задължава да осигури заличаването им и от това лице.

   (е) ТЕЛЪС се задължава, при писмено искане от страна на участника, да му осигури достъп до цялата предоставена от последния информация при или по повод Кампанията, съдържаща лични данни.

   (ж) ТЕЛЪС се задължава да уведоми предварително участника в писмен вид, в случай че операциите по обработване на личните данни, извършвани от ТЕЛЪС, включват предаване на лични данни извън Европейския съюз. Участникът има право да възрази срещу такова предаване, ако не бъдат предоставени достатъчно гаранции за защитата на личните данни и спазването изискванията на приложимото българско и европейско законодателство.
 • Актуализации на тази Политика за поверителност
  • ТЕЛЪС си запазва правото по всяко време да променя информацията на този Сайт и/или тази Политика за поверителност без уведомление. Всички промени влизат в сила от момента на публикуването им на този Сайт. С продължаване на използването на този Сайт и подаване на своето CV, вие се съгласявате с всички промени.
 • "Contact Us" (Контакти)
  • Вие имате право, във всеки момент и без заплащане, да осъществявате достъп, да коригирате и изтривате Вашите лични данни, съхранявани от нас, както и да подавате възражения във връзка с това. Можете да осъществявате контакт с нас чрез формата за контакт "Контакти", използвайки опцията "Question about data security" (въпрос относно сигурността на данните) от падащото меню.
  • В случай че имате въпроси, свързани с начина на обработване и съхранение на Вашите лични данни, както и с правата ви във връзка с такова обработване и съхранение, моля свържете се с нас на: TI.Privacy.Office@telusinternational.com